مرکز همسطح سازی سوابق تحصیلی گواهینامه بین المللی EQF

مرکز همسطح سازی سوابق تحصیلی و حرفه ای گواهینامه بین المللی EQF

مرکز همسطح سازی سوابق تحصیلی و حرفه ای گواهینامه بین المللی EQF (مدت زمان و مراحل روند پذیرش دانش پذیر تا صدور گواهینامه 5تا 7روز میباشد.) مراحل ثبت نام و صدور مدرک : تحویل مدارک متقاضی: کپی آخرین مقطع تحصیلی کپی شناسنامه (تمام صفحات) کارت ملی (پشت و رو) کپی پاستورت عکس تمام رخ جدید… ادامه خواندن مرکز همسطح سازی سوابق تحصیلی گواهینامه بین المللی EQF